AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016


Stav: Otvorená
Dátum otvorenia: 12. 9. 2016
Dátum a čas uzavretia: 15. 11. 2016, 12:00

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016

APVV - vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike na roky 2017 – 2018. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 15. júla 2016 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 30. september 2016.

Naše projekty

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva


  • APVV-16-0513: Zníženie energetickej a enviromentálnej záťaže výroby železorudného aglomerátu náhradou fosilného palíva odpadnou biomasou.

Oddelenie Tepelnej techniky a plynárenstva


Oddelenie nekovových materiálov