ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 a Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02.

Vyzvanie na predkladanie ŽoNFP na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie VaV

Dátum vyhlásenia: 12. september 2016
Dátum uzávierky: 30. november 2016

Programové obdobie 2014 – 2020

Operačný program Výskum a inovácie
Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Naše projekty

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva


Oddelenie Tepelnej techniky a plynárenstva


Oddelenie nekovových materiálov


  • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“, faza II., ITMS 313011D232.