VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len "VEGA") je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančnýchprostriedkov.
Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Naše projekty

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva


  • VEGA-1/0847/16: Možnosti a optimalizácia využitia biomasy v aglomeračnom procese a zníženie celkovej ekologickej záťaže výroby železorudného aglomerátu.
  • VEGA-1/0703/16: Hydraulicita metalurgických trosiek, ako vlastnosť trosiek umožňujúca predikovanie ich spojivových vlastností a štúdium faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.
  • VEGA-1/0073/17: Štúdium vplyvu odpadu vo vsádzke na výslednú kvalitu liatin.
  • VEGA-1/0868/17: Štúdium dynamiky a charakteru procesov prúdenia ocele v procese plynulého odlievania a analýza vysokoteplotných interakcií v komplexných systémoch kov - troska - výmurovka s rešpektovaním termodynamických a fyzikálnych kritérií aplikovateľných v praxi.

Oddelenie Tepelnej techniky a plynárenstva


  • VEGA-1/0578/16: Vplyv konštrukcie tepelného agregátu na proces spaľovania a výmeny tepla.

Oddelenie nekovových materiálov


  • VEGA-1-0592-17: Využitie pieskov a kalov z úpravy magnezitu na výrobu čistých horečnatých solí.