Tepelná technika a plynárenstvo

Absolvent študijného programu Tepelná technika a plynárenstvo dosiahne v prvom stupni vysokoškolského vzdelania kvalifikáciu vysokoškolského vzdelania kvalifikáciu pre širokú oblasť tepelnej techniky hutníckej energetiky a plynárenstva orientovanú predovšetkým pre hutnícky a strojárenský priemysel, ale získané poznatky je možne aplikovať na viaceré oblastí priemyselnej sféry ako napr. pre výrobu žiaruvzdorných materiálov, sklársky priemysel, v oblastiach tepelnej energetiky a plynárenských systémov. Absolventi majú uplatnenie ako odborníci na nižšom a strednom stupni riadenia na otázky palív, tepelnej a energetickej problematiky v rôznych oblastiach priemyselnej sféry, pre tepelné procesy v hutníckych a strojárskych technológiách, pri výrobe tepla a elektrickej energie, v plynárenskom priemysle a pod..

1.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Nerastné suroviny (NS-H) 5 P
Matematika I (MatI_BD_HF_n) 7 P
Telesná výchova I (TV I) 1 P
Základy strojníctva (ZaklStr_B_HF) 5 P
Úvod do štúdia hutníctva (UŠH) 5 P
Chémia I (CH_I/HF1) 7 P
Informatika (INF_1) 5 V

1.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Spoločenské vedy (SV.HF.BC) 2 P
Fyzika I (FI - HF) 6 P
Matematika II (MatII_BD_HF_n) 7 P
Telesná výchova II (TV II) 1 P
Chémia II (CH_II/HF1) 6 P
Numerické a štatistické metódy (ZNaŠ) 5 PV
História hutníctva (HH) 3 PV
Základy programovania (ZPn) 4 PV
Strojno-technologické zariadenia (STZ) 4 PV

2.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Fyzika II (FII - HF) 6 P
Fyzikálna chémia (FCHI/HF1) 6 P
Zdroje a premena energie (ZaPE_n) 5 P
Telesná výchova III (TV III) 1 P
Náuka o materiáloch (NoM) 6 P
Cudzí jazyk - všeobecný kurz I (CJVK I-HF) 2 P
Aplikovaný softvér v tepelnej technike I (ASvTT-I) 4 PV
Analytická chémia (A_CH/HF1) 5 PV

2.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Exkurzia - ročníková (ER) 1 P
Telesná výchova IV (TV IV) 1 P
Termomechanika (TERM_n) 6 P
Tepelná technika (TepTech) 6 P
Hutníctvo železa a ocele (HŽO) 6 P
Cudzí jazyk - všeobecný kurz II (CJVK II-HF) 2 P
Tepelné hospodárstvo hutí (THH_n) 4 P
Palivá a ekologické spaľovanie (PaES_n) 4 PV
Základy metrológie (ZM) 5 PV
Teória hutníckych procesov (THP) 5 PV

3.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Meranie a regulácia (MAR) 5 P
Výmena tepla a hmoty (VTaH_n) 5 P
Bakalársky projekt - Tepelná technika a plynárenstvo (BProj-TTaP) 3 P
Zlievárenstvo (Zl) 6 PV
Neželezné kovy (NK_III_Bc) 6 PV
Integrované manažérske systémy (IMS) 6 PV
Keramické žiaruvzdorné materiály (KŽM) 5 PV
Tvárnenie materiálov (TMBc) 6 PV

3.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Plynárenské systémy a použitie plynov (PSaPP_n) 7 P
Výroba a distribúcia tepla (VaDT) 7 P
Aplikovaný softvér v tepelnej technike II (ASvTT-II) 6 PV
Laboratórne cvičenia z Tepelnej techniky (LCzTT_n) 6 PV
Technika prostredia (TP_n) 6 PV

Predmety štátnej skúšky

Názov predmetu Kredity Typ
Bakalárska práca-Tepelná technika a plynárenstvo (BP-TTaP) 10 P
Téma záverečnej práce Študent Školiteľ
René ATYAFI doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Martin CÚR Ing. Marcel Pástor, PhD.
Danylo LAVRYK Ing. Marcel Pástor, PhD.
Emil MAKO doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Lukáš MIKLOŠ doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD.
Nikolas PETRUŠKA Ing. Róbert Dzurňák
Jozef SEDLÁK doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Danylo SHYP Ing. Róbert Dzurňák
Diana TORDIIA Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
Roman URBAN Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
Marián VALENČÍK Ing. Marcel Pástor, PhD.
Ivan VINCA doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD.
Pavol ŽIHALA Ing. Gustáv Jablonský, PhD.