Tepelná technika a plynárenstvo

Absolvent študijného programu Tepelná technika a plynárenstvo dosiahne v prvom stupni vysokoškolského vzdelania kvalifikáciu vysokoškolského vzdelania kvalifikáciu pre širokú oblasť tepelnej techniky hutníckej energetiky a plynárenstva orientovanú predovšetkým pre hutnícky a strojárenský priemysel, ale získané poznatky je možne aplikovať na viaceré oblastí priemyselnej sféry ako napr. pre výrobu žiaruvzdorných materiálov, sklársky priemysel, v oblastiach tepelnej energetiky a plynárenských systémov. Absolventi majú uplatnenie ako odborníci na nižšom a strednom stupni riadenia na otázky palív, tepelnej a energetickej problematiky v rôznych oblastiach priemyselnej sféry, pre tepelné procesy v hutníckych a strojárskych technológiách, pri výrobe tepla a elektrickej energie, v plynárenskom priemysle a pod..

1.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Teória spaľovania palív (TSP_n) 6 P
Diplomové praktikum I - Tepelná technika a plynárenstvo (DP I-TTaP) 2 P
Energetické stroje (ES_n) 7 P
Tepelné Režimy (TR_n) 7 P
Modelovanie a optimalizácia tepelných a energetických procesov (MaOTaEP) 4 PV
Alternatívne zdroje energie (AZE) 4 PV
Energetika a životné prostredie (EaŽP_n) 4 PV
Meracia a regulačná technika v tepelnej technike (MaRTvTT) 4 PV
Telesná výchova V (TV V) 1 V
Technická angličtina I (TA I) 2 V

1.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Doprava a distribúcia plynov (DaDP_n) 6 P
Priemyselné pece (PP_n) 6 P
Spoločenské vedy (SV.HF.ING) 2 P
Diplomové praktikum II - Tepelná technika a plynárenstvo (DP II-TTaP) 4 P
Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla (SZaVT_n) 6 P
Energetická náročnosť hutníckych prevádzok (ENHP) 3 PV
Softvér v tepelnej technike (SvTT_n) 3 PV
Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov (TaUU) 3 PV
Legislatíva v energetike (LegE_n) 3 PV
Telesná výchova VI (TV VI) 0 V
Technická angličtina II (TA II) 2 V

2.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Bilancovanie tepelných procesov (BTP_n) 7 P
Diplomové praktikum III - Tepelná technika a plynárenstvo (DP III-TTaP) 4 P
Zásobovanie teplom (ZT_1n) 7 P
Kogenerácia (KOG_n) 4 PV
Materiály, korózia a protikorózna ochrana v energetike (MCPOE) 4 PV
Aplikácia žiaruvzdorných materiálov (AŽM_n) 4 PV
Použitie plynov (PPL_n) 4 PV
Prevádzka a údržba plynárenských zariadení (PaUPZ_n) 4 PV
Energetické využitie biomasy (EnVB_n) 4 PV

Predmety štátnej skúšky

Názov predmetu Kredity Typ
Aplikácia poznatkov z tepelnej techniky a plynárenstva (APzTTaP) 10 P
Diplomová práca - Tepelná technika a plynárenstvo (DP-TTaP) 20 P
Téma záverečnej práce Študent Školiteľ
Bc. Ján HOLEVA prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
Bc. Dominik MOŇOK prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
Bc.René PORUBSKÝ prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
Bc. Marek SAXA prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
Bc. Natália SUČIKOVÁ doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Bc. Balázs TIPCSÁK doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Bc. Bohuš PROKEŠ doc. Ing. Ján Kizek, PhD.