Zlievarenstvo

Absolvent počas štúdia v študijnom odbore hutníctvo získava teoretické základy z prírodovedných disciplín, z teórie a praxe hutníckych procesov, materiálového inžinierstva, energetiky v hutníctve a výroby žiaruvzdorných materiálov. Ďalej nadobudne všeobecný prehľad o priemyselných technológiách z oblasti hutníctva, zlievarenstva, materiálového inžinierstva, tepelnej techniky a výroby žiaruvzdorných materiálov. Na základe štúdia povinných a špecializačných voliteľných predmetov detailnejšie spoznal procesy z týchto oblastí. Znalosti a zručnosti v oblasti hutníckych procesov, procesov zlievarenstva, materiálového inžinierstva, tepelnej techniky a výroby žiaruvzdorných materiálov a ich teoretických východísk a špecializácie v profilových oblastiach odboru. Môže pôsobiť vo vedúcich pozíciách priamo vo výrobných prevádzkach, v oddeleniach metalurgie a tepelnej energetiky. Je schopný samostatne podnikať v oblasti malého a stredného podnikania, ovláda informačné a komunikačné technológie na aplikačnej úrovni, je schopný kreatívneho myslenia a inovatívneho konania v študovanom odbore

1.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Teória zlievárenských procesov (TZP) 7 P
Metalurgia ocelí na odliatky (MOO) 7 P
Zlievárenstvo neželezných kovov (ZNK) 6 P
Diplomové praktikum I - Zlievarenstvo (DP I - Zl) 2 P
Projektovanie, riadenie a ekonomika zlievarní (PREZ) 4 PV
Aplikovaný software v zlievarenstve (ASZ) 4 PV
Štruktúrna analýza zlievarenských zliatín (ŠAZZ) 4 PV
Technologická prax v odbore (v zahraničí) (TPO(Z)) 4 PV

1.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Diplomové praktikum II - Zlievarenstvo (DP II - Zl) 4 P
Metalurgia liatín (ML) 6 P
Tepelné spracovanie zlievarenských zliatin (TSZZ) 5 P
Spoločenské vedy (SV.HF.ING) 2 P
Formovacie zmesi (FZ) 5 P
Zlievarenské stroje a zariadenia (ZSZ) 4 PV
Výroba odliatkov do trvalých foriem (VOTF) 4 PV
Kontrola kvality odliatkov (KKO) 4 PV

2.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Diplomové praktikum III - Zlievarenstvo (DP III - Zl) 4 P
Metalurgia ocelí na odliatky (MOO) 7 P
Technická príprava výroby odliatkov a výrobné postupy (TPVOVP) 7 P
Modelovanie a simulácia zlievarenských procesov (MSZP) 6 P
Špeciálne technológie v zlievárenstve (ŠTZ) 4 PV
Metalurgia výroby špeciálnych druhov liatin a ocelí (MVSDLO) 4 PV
Environmentálne aspekty zlievarenstva (EAZ) 4 PV
Procesy na rozhraní forma-kov (PRFK) 4 PV
Technologická prax v odbore (v zahraničí) (TPO(Z)) 4 PV

Predmety štátnej skúšky

Názov predmetu Kredity Typ
Metalurgia a technológie zlievarenských procesov (MTZP) 10 P
Diplomová práca - Zlievarenstvo (DP - Zl) 20 P