Tepelná technika

Absolvent študijného programu získal znalosti pre širokú oblasť palív, tepelnej techniky a energetiky, orientovanú na jej hutnícke, strojárske, elektrotechnické, ekologické, ekonomické aspekty podporované modernými informačnými technológiami, a to: pre činnosti súvisiace s vývojom technológií a systémov v priemysle a energetike. Účelom štúdia je výchova nových vedeckých pracovníkov v oblasti palív, tepelnej techniky a tepelnej energetiky, ktorí nájdu uplatnenie v hutníctve , strojárstve, tepelných elektrárňach a teplárňach, v plynárenskom priemysle, ako aj vo vedecko-výskumných ústavoch a na vysokých školách.
Absolventi študijného programu Tepelná technika v odbore hutníctvo, tretí stupeň vysokoškolského štúdia, Philosophie doctor - PhD. , sú pripravený na pozície vo vedeckých a vedecko-výskumných pracovných pozíciách vo výskumných a vývojových oddeleniach priemyselných podnikov v oblastiach zameraných predovšetkým na problematiku palív, tepelných procesov a energetiku so zameraním na deje prebiehajúce predovšetkým v hutníckych a strojárskych prevádzkach. Ďalej ako vedúci pracovníci vo vedeckých a výskumných ústavoch, ako vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách.